Accés

Perfil de l'estudiant

El màster s’adreça a graduats en agronomia i ciència forestal amb un vessant preferent en la producció vegetal i a graduats en biologia amb coneixements de biologia aplicada. Va dirigit tant al graduat de primer cicle (graus d'enginyeries agrícoles, agràries i alimentaries, i enginyers tècnics i diplomats) com a aquells graduats o professionals superiors (enginyers superiors i llicenciats) que vulguin augmentar la seva especialització o actualitzar els seus coneixements en protecció integrada en activitats periòdiques de formació continuada.

Requisits d'admissió

Els estudiants que desitgin accedir al màster hauran d'acreditar que estan en possessió d'un títol universitari tal i com dictamina el Reial Decret 1393/2007 (publicat el 30 d’octubre) en l'article 16 "per accedir als màsters és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
També poden accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor el títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau."

Criteris de selecció

La selecció dels estudiants es farà d’acord amb els següents criteris:

  • Similitud i complementarietat dels estudis cursats amb els del màster (en funció del Curriculum Vitae)
  • Qualificacions obtingudes en els estudis cursats
  • Experiència professional i científica
  • Nivell en els coneixements necessaris com a requisits
  • Contribució a la diversitat curricular i geogràfica dels estudiants de màster.

La valoració dels mèrits dels estudiants es farà mitjançant la documentació que aportin juntament amb la seva sol·licitud. S’efectuarà una entrevista personal si es considerés necessari.

La selecció dels estudiants es farà exclusivament en base a raons acadèmiques o científiques.

Normativa d'accés al màster