Objectius i competències

Objectius

 • Disminuir les pèrdues causades per les plagues, malalties i males herbes, en el rendiment dels cultius, utilitzant estratègies sostenibles i respectuoses amb la salut humana i el medi ambient.
 • Formar professionals capaços de realitzar un control integrat de plagues, malalties i males herbes a l'agricultura, de manera que coneguin els seus principis i mètodes per a una producció econòmicament i tècnicament eficient i acceptable socialment.

Competències específiques

Competències generals

 • Capacitat per a detectar i diagnosticar un problema en cultius agrícoles causat per plagues, malalties o males herbes

 • Coneixement dels mètodes i les tècniques per abordar i aplicar de manera integrada i selectiva les solucions més eficients.

 • Capacitat per a traduir una situació problemàtica en preguntes de coneixement que constitueixen objectius d’investigació així com el coneixement de les fonts d’informació principals dintre dels àmbits de treball i habilitat per a consultar-les, entendre-les i aplicar-les.

 • Capacitat per a situar el problema i les possibles solucions en el context del conreu i de l’entorn social, econòmic i legislatiu

 • Capacitat per a valorar els resultats de les decisions preses.

 • Habilitació com assesor en Gestió integrada de Plagues, d'acord amb el Real Decreto 1311/2012 de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios.

 • Recerca, anàlisi i selecció d’informació tècnica i científica.

 • Anàlisi de situacions tecnològiques en relació amb un entorn social, econòmic i polític concrets i en particular agrícoles.

 • Capacitat d’anàlisi de situacions noves.

 • Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.

 • Divulgació de coneixement i tecnologia en audiències no especialitzades.

 • Treball cooperatiu en grups petits, multidisciplinars i multiculturals.

 • Rigor en els plantejaments de treball, mètodes i elaboració de conclusions des punts de vista científics, tècnics i ètics.

 • Capacitat d’aprenentatge permanent.

 • Esperit crític envers el dogmatisme.