Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12710 BASES DE LA PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS B 5
12711 DISSENY D'EXPERIMENTS I ANÀLISIS DE DADES B 5
12712 MALHERBOLOGIA B 10
12741 BIOTECNOLOGIA VEGETAL APLICADA A LA PROTECCIÓ DE CULTIUS O 5
12744 QUÍMICA ECOLÒGICA O 4
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12720 ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA B 10
12721 PATOLOGIA VEGETAL B 10
12722 PRODUCTES FITOSANITARIS B 5
12723 PROGRAMES DE PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS B 10
12740 AGRONOMIA:SISTEMES AGRÍCOLES O 6
12742 GEOESTADÍSTICA O 4
12743 INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA O 10
12745 TÈCNIQUES D'APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS O 5
SEGON CURS
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12730 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 20